Bijdragen aan de energie transitie in Nederland

Onze collega Thijs van Stuivenberg rondde onlangs voor een grote netbeheerder een complexe opdracht succesvol af.

De uitdaging van de netbeheerder is het faciliteren van de energietransitie in NL. Om dat te realiseren is de opdrachtgever bezig met de realisatie van een ambitieuze strategie die onder andere met zich meebrengt dat alle primaire proces-ketens fundamenteel worden herontworpen en opnieuw worden gebouwd. De ambitie van de organisatie is het komen tot klantgerichte en efficiënte primaire ketens met een hoge medewerkerstevredenheid.

OPDRACHT

De Procesconsultant Logistiek was verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en optimaliseren van de logistieke en supply chain processen. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op het vervangen van het huidige ERP systeem van de netbeheerder (van SAP R/3 naar SAP S/4 HANA). Hierbij participeert de Procesconsultant Logistiek als gemandateerde afgevaardigde vanuit de afdeling Infra binnen programma X. Programma X realiseert het nieuwe ERP fundament waarmee de geoptimaliseerde logistieke supply chain processen worden ondersteund.

De voornaamste taak voor de Procesconsultant Logistiek is het in samenspraak met de Procesmanager Logistiek en Manager Logistiek definiëren van een visie op de logistieke en supply chain management processen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau die passen binnen de ambities en doelstellingen van de netbeheerder. Tevens behoort tot de taak het definiëren van (de requirements voor) de relevante to-be processen gebaseerd op deze visie en best practices op het gebied van logistiek en supply chain management.

Als Product Owner binnen een SAFe gestuurd programma verantwoordelijk voor de vertaling van de gevalideerde scope naar de realisatie in de applicaties SAP S/4 en Slim4 alsmede de bouw van een interface tussen SAP R3 en SAP S/4 ten behoeve van de duale fase.

AANPAK

In samenspraak met de manager Logistiek en procesmanager Logistiek is vanuit de As Is situatie, in lijn met de strategie van de opdrachtgever een visie op de supply chain opgesteld welke getoetst door de betrokken stakeholders uiteindelijk gevalideerd is door de directie.

In samenwerking met de implementatiepartner van de opdrachtgever een Fit/Gap analyse beredeneerd vanuit best practice SAP S/4 de To Be supply chain processen vertaald naar een blauwdruk.

Ten behoeve van het creëren van een breder draagvlak en toetsing binnen de afdeling INFRA t.a.v. het To Be supply chain-proces zijn er o.b.v. door de stuurgroep gevalideerde ontwerpprincipes workshops met gebruikers georganiseerd ter toetsing  en validatie blauwdruk.

De blauwdruk is in lijn met de SAFe methodiek en onder verantwoordelijkheid van de Product Owner vertaald naar de zgn. Epics, Capabilities, features en Userstories wat de basis is voor het inrichten van de gewenste transitie- en doelarchitectuur. Dit alles vanuit een remote gestuurd project a.g.v. Corona.

De business vroegtijdig betrekken bij de bouw door het opstellen van een Way of Working waarbij het Agile team (PO en DevOps), vanaf de start samen optrekt met de business om de scope te vertalen naar de gewenste requirements en acceptatiecriteria (Agile team <> Linkin-pins <> Denktank)).

Behaalde resultaten

Oplevering van een gevalideerde visie op de supply chain
Oplevering van een gevalideerde blauwdruk ERP implementatie
Komen tot gevalideerde ontwerpprincipes en hand over processen supply chain binnen INFRA
Realisatie van de vertaling van de scope uit de blauwdruk naar het technisch gereed zetten van de bouw in de doelarchitectuur (SAP S/4 / Slim4 / Mendix)
Creëren van een way of working tussen agile-team en business gebaseerd op een nauwe samenwerking. Het principe van samen het pakket bouwen i.p.v. het pakket bij Go Live overhandigen aan de business.
Mede opstellen van het ICF (Internal Control Framework) binnen het supply chain domein
Mede opstellen van cut-over en hypercare planning ten behoeve van go live fase